Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZ)

Obec zriadila v zmysle zákona č. 314/2001 Zb. z. o ochrane pred požiarmi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce Hubová.

Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. Ak obec nezriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce alebo nemá spoločne zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.

Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec. V súčasnosti je vymenovaný do funkcie veliteľa DHZ Erik Špidus.

Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri osoby až osem osôb

Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Súčasný členovia DHZ Hubová sú:

 1. Dušan Špidus – veliteľ
 2. Pavol Babala
 3. Pavol Babala mladší
 4. Stanislav Dutka
 5. Peter Filický
 6. Juraj Olos
 7. Martin Pikla
 8. Karol Žihlavník
 9. Peter Zbaviteľ
 10. Tomáš Jacko
 11. Šimon Gerec
 12. Martin Chrenko

Dobrovoľný hasičský zbor obce Hubová je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky v zmysle §3 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Zb.z. o hasičských jednotkách.

Obec môže požiadať o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. DHZ obce Hubová je zaradený do kategórie „B“

 

Povinnosti obce

Obec je povinná:

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,

f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,

h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

 

Pozemkové spoločenstvo Urbár Hubová

 V obci Hubová má svoje sídlo aj pozemkové spoločenstvo Urbár Hubová, na adrese obecného úradu – Pri Váhu 70/70, ktoré zabezpečuje hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v katastrálnych územiach Hubová, Ľubochňa a Ružomberok. Predsedom spoločenstva je Bartolomej Chovan.

 

V obci sa ďalej aktívne stretávajú členovia Jednoty dôchodcov – organizačná zložka Hubová.

 

Svoje sídlo tu majú aj občianske združenia: Tramp Hubová – turisti, TJ Poľana HubováDivadlo Hubová, ktorých činnosť každoročne podporuje aj obec Hubová zo svojho rozpočtu prostredníctvom poskytovania dotácii na základne platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN)  č. 1/2015


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2