Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky.Matrika je verejná listina. Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. 

Pre každú knihu narodení, manželstiev a úmrtí sa vedie abecedný register. Obec Hubová vedie matriku ako výkon štátnej správy. 

Na matričnom úrade sú matriky od roku 1923 aj pre obce Švošov, Ľubochňa, Stankovany , Hrboltová a Komjatná.

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 • Vedie matriky - knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí – evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky.
 • Vedie abecedný register - index zápisov ku knihe narodení, knihe manželstiev a knihe úmrtí.
 • Zápisy v matričných knihách a v abecednom registri vykonáva matrikár len rukopisne, dokumentárnym atramentom, písmo musí byť úhľadné, čisté a čitateľné.
 • Vyhotovuje úradné výpisy – rodný list, sobášny list a úmrtný list.
 • Umožní nazerať do matriky a robiť z nej výpisy.
 • Zapisuje dodatočné záznamy a zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu, najmä zmenu mena alebo priezviska, vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určení otcovstva a zapretí otcovstva, oprava zápisu, vyhlásenie za mŕtveho, zápis nájdenej mŕtvoly a úmrtie neznámej osoby.
 • Plní oznamovaciu povinnosť matričných udalostiach a vzniknutých zmenách príslušným štátnym úradom podľa osobitných predpisov.
 • Prijíma, kontroluje a dopĺňa hlásenia o narodení, vydáva rodné listy a žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov alebo rozhodnutie súdu o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté a vykonáva o tom záznam do matriky.
 • Prijíma, kontroluje a dopĺňa listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy a žiadosť o príspevok na pohreb.
 • Prijíma, kontroluje, dopĺňa žiadosť o uzavretie manželstva a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom štátu, vydáva sobášne listy.
 • Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva a pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu, zúčastňuje sa sobášneho obradu a zabezpečuje jeho dôstojný priebeh.
 • Prijíma, kontroluje, dopĺňa žiadosť o uzavretie manželstva a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Vystavuje a zasiela štatistické mesačné hlásenia o matričných udalostiach.
 • Organizačne pripravuje a koordinuje občianske obrady – uzavretia manželstva.
 • Vykonáva zápis alebo zmenu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu len so súhlasom okresného úradu.
 • Vyhotovuje iné písomné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike.
 • Pripravuje podklady do osobitnej matriky na zápis matričných udalostí štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
 • Vedie a pripravuje zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierku listín za kalendárny rok zakladá na matričnom úrade, a najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka ju odovzdá okresnému úradu.
 • Vykonáva obnovu matričnej knihy, ak sa poškodí, stratí alebo zničí.
 • Vykonáva zmeny mena a priezviska, ku ktorým nie je potrebné povolenie.
 • Prijíma oznámenie rozvedeného manžela/manželky do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva a vydáva o tom oznamovateľovi a príslušným štátnym úradom potvrdenie.
 • Vyhotovuje potvrdenia o nevydávaní Osvedčenia o právnej spôsobilosti Slovenskej republiky na uzavretie manželstva v cudzine.

Správne poplatky od 01.04.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 304.96 kB


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2