Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Príspevok pri narodení dieťaťa

Starosta obce Hubová podľa § 20 Organizačného poriadku Obecného úradu v Hubovej a v súlade s § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia a v nadväznosti na Výnos Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj v nadväznosti na Čl. 3 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov

                                                                v y d á v a        

Smernicu č. 4/2015, ktorou sa upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, nového občana obce Hubová. Táto smernica bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hubová číslo 69/2015 a nadobudla účinnosť 01.01.2016.

                                                                         Čl. 1

                                                           Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tejto internej smernice je bližšie rozpracovať poskytovanie jednorazového príspevku vo výške 140 € pre každé narodené dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 30 dní, s trvalým pobytom v obci Hubová.
 2. Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej alebo vecnej forme, ktorý môže obec poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce na podporu všeobecne prospešných aktivít  a ďalšie účely hodné osobitného zreteľa , najmä na úseku sociálnej práce.

 

                   Čl. 2

                  Podmienky poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

 1. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, nového občana obce Hubová (ďalej len príspevok), Obec Hubová poskytuje oprávnenej osobe na základe žiadosti na predpísanom tlačive Žiadosť o jednorazový príspevok na dieťa.pdf (144.2 kB).
  K žiadosti je potrebné doložiť originál rodného listu dieťaťapotvrdenie gynekológa matky dieťaťa, že počas obdobia gravidity matka minimálne 4-krát absolvovala zdravotnú prehliadku.
 2. Dieťa a matka, alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, (ďalej len oprávnená osoba) musia mať v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt na území obce Hubová.
 3. Podmienkou poskytnutia príspevku je dožitie sa dieťaťa aspoň 30 dní.
 4. Príspevok pri narodení dieťaťa bude vyplatený každej oprávnenej osobe, ktorá spĺňa podmienky v danom kalendárnom roku.
 5. V prípade, že počas roka sa matke narodia dve alebo viac detí, uplatní si nárok na každé dieťa zvlášť.
 6. Uplatniť si nárok na príspevok pri narodení dieťaťa  je možné len v kalendárnom roku narodenia dieťaťa.
 7. Ak sa dieťa narodí v mesiaci november alebo december kalendárneho roka a pri iných závažných skutočnostiach, príspevok bude vyplatený najneskôr do konca marca nasledujúceho roka.
 8. Nárok na príspevok nevznikne matke, ak táto po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa   v zdravotníckom zariadení a toto si nevyzdvihla do 24 hod.
 9. Nárok na príspevok nevznikne matke ani vtedy, ak pred uplatnením nároku na príspevok dala súhlas na osvojenie dieťaťa, alebo ak bola dieťaťu nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu, alebo ak bolo dieťa právoplatným rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov.

 

           Čl. 3

                      Postup pri poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

 1. Oprávnená osoba si žiadosť o poskytnutie príspevku vyžiada na Obecnom úrade, príp. si ju môže stiahnuť z webovej stránky obce.
 2. Oprávnená osoba vypíše príslušnú žiadosť, súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie od gynekológa matky obce. K žiadosti predloží originál rodného listu, ktorého kópia sa urobí na Obecnom úrade. Kópia bude súčasťou žiadosti.
 3. Po predložení potrebných dokladov a preverení žiadosti   bude oprávnenej osobe vyplatený príspevok.
 4. Účel poskytnutia príspevku je spojený s pokrytím výdavkov, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

 

Tlačivo žiadosti nájdete aj tu:

Žiadosť o jednorazový príspevok na dieťa.pdf (144.2 kB)

 

 

 

 

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2