Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Samostatne hospodáriaci roľník

Jednu z  foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

 1. Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný, resp. mestský úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,  s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.  Na mestský(obecný) úrad je potrebné doniesť:
 • občiansky preukaz,
 • vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka   
 • Žiadosť o registráciu SHR.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 33.43 kB                                     
 • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
 • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlačovacie systémy.)
 • peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 10,- € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni mestského (obecného) úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom  mestskom alebo obecnom úrade.

Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník, musí mať pridelené IČO.

 1. Obecný úrad  písomne požiada štatistický úrad  o pridelenie identifikačného čísla = IČO, ktoré po pridelení bude súčasťou osvedčenia.

IČO sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa, má evidenčný význam. Spôsob jeho tvorby určuje štatistický úrad. Je jedinečným 8-miestnym neutrálnym číslom. Prvých 7 je poradovým číslom,  posledná číslica má charakter kontrolného kľúča.

Do 30 dní podnikateľ obdrží Osvedčenie o zápise SHR .

 1. Po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR sa registruje na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Na základe žiadosti o registráciu mu je pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

DIČ je 10 miestne identifikačné číslo, ktoré podnikateľ uvádza na všetkých daňových dokladoch.
Ak bude mať samostatne hospodáriaci roľník zamestnancov musí sa registrovať aj na daň zo závislej činnosti. Prípade ak sa chce stať samostatne hospodáriaci roľník dobrovoľným platiteľom DPH, je potreba registrácia aj na túto daň.

Poznámka: Povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty je až po splnení obratu vo výške 49 790,00 Eur za posledných 12 mesiacov.

 

 1. Ak bude mať podnikateľ zamestnancov, musí sa tiež registrovať v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade (kvôli dani zo závislej činnosti). V opačnom prípade, keď podnikateľ nebude zamestnávať zamestnancov, musí sa pri začatí uvedeného typu podnikania zaregistrovať len na zdravotnej poisťovni.

 

Na výkon svojej činnosti ako samostatne hospodáriaci roľník môže požiadať o dotáciu podaním žiadosti cez Poľnohospodársku platobnú agentúru (minimálna pomoc predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, určených na základe účtovného obdobia príjemcu dotácie, neprekročí limit stanovený príslušnou európskou legislatívou, ktorý v prípade prvovýrobcov predstavuje 7 500 Eur, v prípade rybného hospodárstva 30 000 Eur a v prípade spracovateľov až 200 000 Eur).

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

V prípade zmeny údajov je potrebné vyplniť žiadosť a doručiť na obecný úrad Žiadosť o zmenu v zápise SHR.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 33.47 kB Správny poplatok za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáraicehió roľníka: 2,-  €

Pri ukončení činnosti/pri dočasnom prerušení činnosti je potrebné túto skutočnosť oznámiť obecnému úradu. Ukončenie/prerušenie je bez správneho poplatku. Žiadosť-SHR pozastavenie, vyradenie.docx (16.47 kB)

 

 

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2