Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Stavebný úrad

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:  Ohlásenie drobnej stavby.pdf (158.11 kB)

Príloha: Vyhlásenie stavebného dozoru pre uskutočňovanie stavby (100.89 kB)

Podľa ustanovení stavebného zákona:
Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).


Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.


Drobné stavby (§ 139b ods. 7 až 9) sú stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj:

 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.,
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²; Podľa § 43 ods. 3 stavebného zákona: Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom (§ 139b ods. 9).


Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk (331 €) sa zaťaží ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a)].
Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a)].

 

OHLÁSENIE ODSTRÁNENIA DROBNEJ STAVBY

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Ohlásenie odstránenia drobnej stavby.pdf (230.53 kB)

Príloha: Vyhlásenie stavebného dozoru pre odstránenie stavby (101.79 kB)

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamných stavieb.

Pri drobných stavbách ( § 55 odst.2 písm. b)) stavebného zákona a reklamných stavbách postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené. Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku alebo stavbe ako vlastnícke , technologický opis prác, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby (pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba), rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Súvisiace predpisy: § 88 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel.

 

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV / UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.pdf (156.71 kB)

Podľa ustanovení stavebného zákona:
Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).
Ohlásenie stavebnému úradu postačí za súčasného splnenia nasledovných podmienok, a to:

a) pri stavebných úpravách, ktorými sa

 • podstatne nemení vzhľad stavby,
 • nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,
 • nemení sa spôsob užívania stavby a
 • neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

b) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť

 • stabilitu stavby,
 • požiarnu bezpečnosť stavby,
 • vzhľad stavby
 • životné prostredie a
 • pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk (331 €) sa zaťaží ten, kto uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a) stavebného zákona].
Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a) stavebného zákona].

 

Ďalšie tlačivá k stiahnutiu v rámci agendy stavebného úradu môžete nájsť tu:

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej stavebnej činnosti.docx (12.85 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu parcely z PPF.rtf (72.74 kB) - podrobnejšie informácie k vyňatiu parcely z PPF príp. LPF nájdete v časti "ŽIVOTNÉ PROSTREDIE"

 

POVOLENIE ZRIADENIA VJAZDU

(PRIPOJENIE ÚČELOVEJ KOMUNIKÁCIE NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU)

a

POVOLENIE ZVLÁŠTNEHO UŽÍVANIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE (ROZKOPÁVKA)

V zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy aj miestnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií a koná ako príslušný cestný správny orgán (špeciálny stavebný úrad), okrem iného aj vo veci zriadenia vjazdu  z miestnej komunikácie podľa § 3b uvedeného zákona a vo veci povolenia zvláštneho úžívania miestnej komunikácie (rozkopávka) podľa § 8 uvedeného zákona. Pre obidve konania je potrebné žiadateľom vypísať žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu.rtf (62.05 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka).rtf (52.75 kB)

Prílohou k žiadostiam sú:

 • záväzné stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu (predkladá sa aj projektová dokumentácia (prípadne situačný nákres) k zriadeniu vjazdu alebo k rozkopávke, ktorú overuje dopravný inšpektrát,
 • stanovisko správcu pozemnej komunikácie (správcom komunikácie je obec Hubová z titulu samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení).
 • správny poplatok vo výške 40,- EUR za m2 rozkopanej plochy podľa projektu

 

Na všetky ostatné činnosti v oblasti výkonu stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov má obec uzatvorenú zmluvu o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v tejto oblasti s mestom Ružomberok.

Predmetom sú tieto činnosti:

 • výkon všetkých druhov územných konaní podľa § 33 až § 42,
 • výkon všetkých druhov stavebných konaní pre pozemné a inžinierske stavby podľa § 58 až § 70,
 • povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení podľa § 71 až § 74,
 • vybavenie dodatočného stavebného povolenia podľa § 88a,
 • výkon kolaudačného konania podľa § 76 až § 84,
 • povoľovanie zmien užívania stavieb podľa § 85,
 • povoľovanie alebo nariaďovanie odstraňovania stavieb podľa § 88 až § 93,
 • nariaďovanie nevyhnutných úprav a údržby stavieb podľa § 86 až § 87,
 • za účasti starostu výkon priestupkového konania podľa § 105 až § 107,
 • vydávanie rozhodnutí nápravných opatrení - zabezpečenie stavieb podľa § 94, vyprataní stavieb podľa § 96 a strpenie prác na susednom pozemku podľa § 135,
 • na základe podnetov za účasti starostu výkon miestneho šetrenia v rámci štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 až § 104,
 • ako špeciálny stavebný úrad podľa zákona č. 135/1961 § 3a odst. 3 v rozsahu ustanovení stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb., výkon agendy rozhodnutí pre miestne a účelové komunikácie.

Pre ich vybavenie sa so svojou žiadosťou obráťte na:

Mestský úrad Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, Námestie Andreja Hlinku 1, Ružomberok

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2