Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Súpisné a orientačné číslo

 

Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 

Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vy­daniu listiny o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

 • tlačivo - Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu.docx (22.08 kB)
 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
 • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vy­daniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť:

 • žiadosť o určenie súpisného čísla
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým može stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • geometrický plán
 • Tlačivo "Čestné vyhlásenie o veku stavby" (33.5 kB)– ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overené na notárskom úrade alebo na matrike.

 

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a)   osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

b)   vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

 

ODSTRÁNENÁ STAVBA

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 • predmet žiadosti,
 • odôvodnenie žiadosti.

Prílohami k žiadosti sú:

 • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove (zabezpečí si obec),
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia stavby)

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu: žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu (1).doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 41.5 kB


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2