Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Výrub drevín

 

V súlade s § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa na výrub dreviny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

 

Podľa § 47, ods. 4 zákona sa súhlas na výrub drevín NEVYŽADUJE:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách (podľa výpisu z katastra nehnuteľností) a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,
i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods.1 písm.e) a § 16 ods.1 písm.a)],
k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ten, kto z dôvodov uvedených v písm.b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad Ružomberok najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm.b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

 

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín podáva občan buď na:

Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

 • fyzická osoba                                                                                                   10,00 EUR
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie                  100,00 EUR

Správny poplatok je možné zaplatiť:

 • v hotovosti do pokladne obce 
 • bankovým  prevodom na účet obce

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

Kedy podať žiadosť o výrub na obec Hubová:

 • vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce.

Obec
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods.2,
c) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods.1 písm.l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,
d) rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods.3,
e) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods.1,
f) vyhlasuje obecné chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,
g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
h) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
i) plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Kedy podať žiadosť o výrub na Okresný úrad Ružomberok:

 • vo veci vydania súhlasu na výrub drevín za hranicou zastavaného územia obce

Okresný úrad je taktiež príslušným orgánom ochrany prírody vo veci:

 • prijímania oznámení podľa § 47 ods. 7 a povoľovania výrubu drevín podľa osobitných predpisov (okrem cestného zákona)
 • prijímania oznámeni podľa § 47, ods. 4 písm. b) a d)

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2