Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Životné prostredie

 

MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA "MZZO"

Obec Hubová ako príslušný orgán štátnej správy o chrany krajiny ovzdušia  podľa §27 ods. 1. písm.c) zákona NRSR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva súhlas na:

 

K žiadosti na umiestnenie MZZO je potrebné doložiť:

- projektová dokumentácia - časť vykurovanie

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov je pooplatok vo výške 10 €, ak žiadosť nepodlieha stavebnému konaniu. V rámci stavebného konania - bezplatne. 

 

K žiadosti na uvedenie MZZO do prevádzky je potrebné doložiť:

 • revízne správy
 • potvrdenie o preskúšaní komína

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov 10 €, ak žiadosť nepodlieha stavebnému konaniu. V rámci stavebného konania - bezplatne. 

 

VYŇATIE PARCELY Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO (PPF) alebo LESNÉHO FONDU (LPF)

Orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast – aj na takto klasifikovanej pôde je možné stavať. Je však potrebné, aby bola pôda vyňatá z tzv. pôdneho fondu a aby v schválenom Územnom pláne obce bola zadefinovaná ako plocha určená na zastavanie. Taktiež je možné vyňať aj lesný pozemok z plnenia funkcií lesov podľa §7 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

Tlačivo na vydanie stanoviska obce k vyňatiu si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu parcely z PPF.rtf (72.26 kB)

Stanovisko obce slúži ako príloha k žiadosti o vyňatie pôdy, ktorú je potrebné podať na:

Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2