Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Obecný úrad

Symboly obce

Erb obce 

V modrom štíte zo zeleného vŕška vyrastajúca huba so zhora zlatým odspodu strieborným klobúkom a so zlatým hlúbikom.

priloha

 

Vlajka obce

priloha

Komentár: Hovoriaci erb podľa historického pečatidla obce, ktorého odtlačok sa zachoval na dokumente z roku 1867.

Dátum prijatia: 05.06.2002

Číslo uznesenia: OZ - 12/2002-a

Signatúra HR SR: H-147/2002

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová

 

Informácie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení:

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.


Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

12

Obecný úrad


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2