Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Zástupca starostu

 

Zástupca starostu obce - Miroslav Maga

Povinnosti a kompetencie

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Za plnenie týchto úloh patrí zástupcovi starostu plat podľa osobitného zákona.

 

Zverejnenie výšky odmeny zástupcu starostu

V zmysle § 25 ods. 7, zákona č.369/1990 o obecnom zriadení obec zverejňuje výšku mesačnej odmeny zástupcu starostu, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie vo výške 120,- € brutto.

Vyvesené v časti Úradná tabuľa: 21. 6. 2019   Dátum zvesenia: 31. 12. 2019  


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2