Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Hubová
Sídlo: Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová
IČO: 00 315 214
DIČ: 2020589549
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ružomberok
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0200 0000 0000 1992 4342
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Nechaj – starosta
e-mail: obec.hubova@mail.telekom.sk
telefón: 044/ 43 91 208

Obec Hubová je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

 

Zákazky s nízkymi hodnotami


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2